O nas

Stowarzyszenie ECS

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu. Naszym celem jest Aktywizacja Seniorów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez prowadzenie warsztatów w zakresie nauki podstaw obsługi komputera i Internetu.Nowe technologie w coraz większym stopniu wkraczają do życia codziennego, znajdując zastosowanie w bankach, urzędach, umożliwiając robienie zakupów, swobodny przepływ informacji. Brak działań, które pomogłyby seniorom nauczyć się korzystania z nowoczesnych narzędzi będzie prowadzić do ich marginalizacji, a w końcu wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego.Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Pokolenie „naszych” seniorów kształtowało swoje zachowania społeczne, zawodowe i obywatelskie w zupełnie innej niż dzisiejsza rzeczywistość, stąd przyczyna trudności w przystosowaniu się, rozumieniu i podążaniu za zmieniającym się światem. Konieczne jest zatem podejmowanie takich działań, które prowadzić będą do wzmacniania pozycji seniorów, do wspierania ich samodzielności i podmiotowości. Poprawa jakości życia i zapobieganie marginalizacji starszej generacji, poprawa kompetencji społecznych seniorów, walka z dyskryminacją, przeciwdziałanie negatywnym postawom społecznym, zwiększenie osobom starszym dostępności życia publicznego, aktywizowanie seniorów na rzecz własnego rozwoju jako istota potrzeb.Tylko 19% polskich seniorów potrafi obsługiwać komputer, gdy tymczasem umiejętność tę posiada aż 73% starszych Szwedów czy Duńczyków. 37% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16 – 74 lat nie potrafi korzystać z komputera i aż 65% osób po 55-tym roku życia. W Polsce z komputera nie potrafi korzystać 46% Polaków i aż 81% osób powyżej 55 roku życia. Polscy seniorzy wypadają blado na tle swoich rówieśników z Europy Zachodniej np. ze Szwecji czy Danii, gdzie aż 73% osób po 55-tym roku życia posiada przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera [źródło: http://www.gemius.pl] Obecnie na 11 milionów osób w wieku powyżej 50 lat co stanowi 30% polskiego społeczeństwa tylko 6% procent korzysta z Internetu. To dużo mniej niż w większości krajów Unii Europejskiej.Osoby bierne w wieku określanym jako „poprodukcyjny” stanowią znaczący odsetek naszego społeczeństwa. Przewiduje się, że za 30 lat w Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, znacząco wzrośnie liczba osób starszych (do 35% całej populacji). Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w których żyje najwięcej młodych emerytów. Część z nich podejmuje aktywność zawodową, inni angażują się w działalność społeczną, ale istnieje ogromny, niewykorzystany potencjał sprawnych pod względem psychofizycznym osób, które pozostają bierne, wyłączają się z życia społecznego, z czasem tracąc zdolność do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie. Widzimy zatem potrzebę przekazywania umiejętności, które pozwolą na korzystanie osobom starszym z globalnej sieci.Ważne jest stwarzanie nowych możliwości lokalnym społecznościom właśnie poprzez upowszechnianie Internetu oraz poszerzanie dostępu do niego również dla osób starszych. Niezbędna jest walka z wykluczeniem cyfrowym i technologicznym poprzez zmarginalizowanie dostępu do źródeł informacji. Myślimy, iż w naszej dzielnicy od dawna istnieje potrzeba takiej inicjatywy.Liczymy na zrozumienie i Państwa wsparcie.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: